Miljöpolicy

Miljöansvaret genomsyrar alla delar i vår verksamhet

Bakgrund
Novista of Sweden AB verkar idag på ett såväl nationellt som internationellt plan med import, export, produktutveckling, fastighetsförvaltning och försäljning. Vår ambition är att, genom ökad kunskap och medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor, främja en miljömässigt hållbar utveckling.

Var finns riskerna?
Vi arbetar över en stor geografisk karta och förbättringsmöjligheterna kan, ur ett miljöperspektiv, vara många. Vi har beslutat att fokusera vårt miljöarbete kring följande riskzoner:

 • Fastigheter och kontorslokaler
 • Logistik och lagerhållning
 • Emballage och avfallshantering
 • Transport och fortskaffningsmedel
 • Affärspartners
 • Produkter
 • Resor och boende

Vad gör vi idag?
Vår strävan är att hela organisationen skall genomsyras av ett genomgående och enhetligt miljötänk. Det vi gör idag som vi anser anmärkningsvärt ur ett miljöperspektiv är följande:

Vi…
… samordnar leveranser.
… anlitar endast ISO 14000-certifierade logistikbolag.
… återanvänder emballage.
… är anslutna till FTI för återvinning av förpackningar och tidningar.
… källsorterar vårt avfall.
… arbetar med CE-certifierade produkter.

Hur blir vi bättre?
Genom ständigt ökad kunskap om miljöpåverkan och miljöfrämjande åtgärder kan vi kontinuerligt utvärdera vårt arbete för att utvecklas till ett mer miljövänligt företag. Vi tror att en god miljö och ett framgångsrikt företagande går hand i hand och strävar alltid efter att göra affärer där både vi och vår planet står som gemensamma vinnare ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. En ökad kunskap och medvetenhet är fundamental för ett effektivt och framgångsrikt miljöarbete, för vår planet.

Miljöpolicy
Vi bemödar oss om att bevara miljön till kommande generationer. Novista of Sweden AB förbinder sig att bortom den aktuella lagstiftningen, ständigt genomföra miljöfrämjande förbättringar.

Vi vill inrikta oss på följande frågor:

 • Att vara en förebild i miljöfrågor för våra kunder och partner.
 • Att förbättra flödesstyrningen och lagringspolicyn för reducerad miljöpåverkan.
 • Att utbilda och ge medvetenhet om det enskilda miljöansvaret.
 • Att främja återanvändning av material framför återvinning, samt att främja återvinning framför nedgrävning.
 • Att anse att förebyggande är ett viktigt tema i vårt tänkande och i våra åtgärder, både internt och gentemot våra kunder.
 • Att styra risker genom information, kommunikation och signalering.